THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG

Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên Zoom

Nếu bị lỗi, hãy mở ứng dụng Zoom, chọn "Join / Tham gia cuộc họp". Sau đó nhập ID lớp học: 841 1529 4948

© Seloman All rights Reserved